Original Patties Bakery i Nassau

Lokal tid:
02:33:42
Lukket

🕗 Åbningstider

SøndagLukket
Mandag-
Tirsdag-
Onsdag-
Torsdag-
Fredag-
Lørdag-
Tonique Williams-Darling Highway, Nassau, BS Bahamas
Kontakter telefon: +1 242-341-1871
Hjemmeside: www.originalpatties.com
Latitude: 25.0436684, Longitude: -77.3560238
Større kort og vejledning

Kommentar 5

 • alfred Aquariums -Ponds

  alfred Aquariums -Ponds

  ::

  it was good but it cud have been better!!

 • Vladimir Huyler

  Vladimir Huyler

  ::

  Can get a quick bite, of Jamaican food. For example patties jerk and pastries

 • rickevon micklewhite

  rickevon micklewhite

  ::

  The people are nice and their food is excellent

 • Black Cross20

  Black Cross20

  ::

  Their partties need to get the flavor of the original owner 40 years ago because that is when they tasted great with that curry flavor

 • Maranda Marshall

  Maranda Marshall

  ::

  I love the Beef Patties here. The Blueberry slush is quite tasty for the summertime also. They do deliver however, there is a minimum purchase. My family also enjoy the Danish. This is not a sit down spot you buy and go.

Nærmeste Restaurant:

Hope cafe
New China Garden Restaurant

New China Garden Restaurant

Baillou Hill Road, Nassau
restaurantLæs mere
Lemonade Stand Cafe #2
Dairy Queen

📑 Alle kategorier i Bahamas

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning