Original Patties Bakery i Nassau

Lokal tid:
22:18:10
Lukket

🕗 Åbningstider

SøndagLukket
Mandag-
Tirsdag-
Onsdag-
Torsdag-
Fredag-
Lørdag-
Tonique Williams-Darling Highway, Nassau, BS The Bahamas
Kontakter telefon: +1 242-341-1871
Hjemmeside: www.originalpatties.com
Latitude: 25.0436684, Longitude: -77.3560238
Større kort og vejledning

Kommentar 5

 • hezron lobosky

  hezron lobosky

  ::

  Honestly they started compromising quantity for quality. The rised the price to almost $2: and drastically cut down on the beef! Someone (me) needs to report Them!

 • Vanette Johnson

  Vanette Johnson

  ::

  Good Jamaican patties along with pastries, and clean environment

 • SsH

  SsH

  ::

  Fast service fresh food & dessert

 • rickevon micklewhite

  rickevon micklewhite

  ::

  The people are nice and their food is excellent

 • Black Cross20

  Black Cross20

  ::

  Their partties need to get the flavor of the original owner 40 years ago because that is when they tasted great with that curry flavor

Nærmeste Restaurant:

Hope cafe
New China Garden Restaurant

New China Garden Restaurant

Baillou Hill Road, Nassau
restaurantLæs mere
Lemonade Stand Cafe #2
Dairy Queen
Marco's Pizza

📑 Alle kategorier i Bahamas

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning